Všeobecné obchodní podmínky

VOP

Nacházíte se zde: 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky užití on-line kurzů poskytovaných Ing. Dostalem na serveru www.prijimackynastredni.cz (dále jen „VOP"). Zaplacením objednávky on-line kurzu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

1. Obecná ustanovení

Poskytovatelem on-line kurzů je Ing. Dostal, IČO 73464180 (dále jen „Poskytovatel"). Uživatelem je fyzická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu Poskytovatele.

 

2. Předmět služby

Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k online kurzu prostřednictvím webových stránek Poskytovatele v rozsahu bodu 3.1.

 

3. Rozsah služby

3.1 Uhrazením ceny on-lin kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu Poskytovatele po stanovenou dobu (uvedená u každého kurzu) od zprovoznění přístupu Poskytovatelem.

3.2 Po uplynutí období definovaného v bodě 3.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil nebo nevyužil.

3.3 V případě nemoci Uživatele může uživatel požádat Provozovatele o bezplatné prodloužení přístupu ke kurzu. Poskytovatel mu může vyhovět. Na prodloužení přístupu ke kurzu však není právní nárok. Žádost je třeba odeslat na emailovou adresu info(zavinac)prijimackynastredni.cz.

 

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel má právo využívat on-line kurz po stanovenou dobu (uvedeno u každého kurzu zvlášť).

4.2 Uživatel je povinen otestovat funkčnost přístupu k online kurzu před uhrazením objednávky. Tím je myšlena registrace uživatele, přihlášení a otestování ukázkové lekce kurzu. Zaplacením objednávky uživatel potvrzuje, že si ukázkovou lekci vyzkoušel a že souhlasí s danou funkcionalitou online kurzů.

4.3 Uživatel se musí před odesláním objednávky registrovat na webu Provozovatele. Registrace je poskytována zdarma a je využívána pro přístup k on-line kurzu.

4.4 Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 6 – ochrana autorských práv.

 

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1 Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 5ti pracovních dnů
po obdržení celé úhrady kurzovného od Uživatele na svůj bankovní účet.

5.2 Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu, pokud bude Uživatel porušovat článek 6 těchto VOP.

5.3 Poskytovatel má právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu v následujících případech:

  • Uživatel poskytuje přístup k online kurzu třetí osobě.
  • Uživatel se v průběhu 24h přihlašuje z několika různých IP adres a je podezření, že tak umožňuje přístup ke kurzu třetí osobě.
  • Uživatel v jednu chvíli přistupuje ke kurzu z několika různých IP adres.
  • Na webových stránkách třetí strany, nebo na sociálních sítích se vyskytne obsah pocházející z on-line kurzu Poskytovatele, které je označené speciálním identifikačním kódem odpovídajícímu kódu Uživatele.
  • Obsah online kurzů je zabezpečen viditelnými i neviditelnými ochranými prvky, které lze rozpoznat i u "nakopírovaných" papírově šířených dokumentů. Poskytovatel má právo ukončit Uživateli přístup k online kurzu i v případě šíření obsahu online kurzu touto cestou.

 

5.4 Posktytovatel může zasílat Uživateli emaily obsahující důležité informace o průběhu kurzu. Jedná se o tzv. "provozní emaily" obsahující informaci o objednávce, aktivaci přístupu ke kurzu, přijetí platby apod. Tyto emaily budou zasílány pouze v nezbytném množství odpovídající typicky 1 email daného typu k jedné objednávce.

5.5 Poskytovatel může přiměřeně informovat Uživatele formou emailu o svých dalších službách, přičemž Uživatel s tímto souhlasí zaškrtnutím příslušných "zaškrtávacích polí" (tzv. checkboxů)v objednávkovém formuláři. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

5.6 V případě nedostupnosti on-line kurzu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl on-line kurz dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k on-line kurzu přistupovat, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného kurzovného.

 

6. Ochrana autorských práv

6.1 On-line kurz je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dále dílo jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

6.2 Uživatel souhlasí uhrazením kurzovného za on-line kurz s tím, že přístup k on-line kurzu není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k on-line kurzu spolu s uživatelským jménem.

6.3 Uživatel souhlasí s tím, že zobrazený obsah online kurzu je označen identifikačním kódem Uživatele.

Všechny bezpečnostní prvky jsou nedílnou součástí on-line kurzu a v případě neoprávněného šíření obsahu on-line kurzu
budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

6.4 Uživatel se zavazuje nestahovat obsah on-line kurzu na svůj pevný disk ani jiné médium určené pro uložení, nebo sdílení dat.

6.5 Uživatel si může část, nebo celý online kurz "ručně" opsat a tyto materiály užívat pouze pro své soukromé nekomerční studijní účely. Uživatel se zavazuje nesdílet ani tyto materiály.

6.6 Uživatel si může vždy jednu lekci z online kurzu vytisknout a používat pro své studijní účely. Před tiskem dalších lekcí je však povinnen tyto tištěné materiály skartovat. Žádné šíření těchto tištěných materiálů není samozřejmě povoleno.

6.7. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) umožňující přístup k on-line kurzu.

Uživatel nesmí umožnit přístup třetím osobám, které by se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

6.8 Ochrana autorských práv se vztahuje také na všechny přílohy k jednotlivým kurzům ve všech "počítačových" formátech (např. pdf, doc a další).

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Prakticky se jedná pouze o uchování emailu, který slouží jako komunikační prostředek. Žádné jiné osobní údaje nejsou pro účely objednávky kurzu vyžadovány. 

7.2 Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

7.3 Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci on-line kurzů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům. Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby obsažené v online kurzech.

7.4 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými zákony České republiky.

7.5 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

7.6 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1.1.2013 a mohou se kdykoliv změnit.